การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ  และจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งให้ใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อให้                  ส่วนราชการนำไปใช้และปฏิบัติ

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จึงดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้ช่วย  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สมัครใจเข้าร่วมการอบรม  ซึ่งคาดหวังว่าการอบรมนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   อีกทั้งยังเป็นกลไกหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี   ทั้งนี้  จะดำเนินการการอบรม  ในวันที่ ๒๐-๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐  รวมทั้งสิ้น  ๕ วัน ๔ คืน  ณ  วัดคลองตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา