การอบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

การอบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน  ประจำปี  2560  เมื่อวันที่  21-23  กันยายน  2560  ณ  วัดป่าสุขสมบูรณ์  ตำบลสองชั้น  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ทั้งนี้  มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้ช่วย  ที่บรรจุตั้งแต่ปี  2557-2560  จำนวนทั้งสิ้น  68  คน NSE4_FGT-5.6

700-020

เอกสารแนบท้าย

 • DSC00759 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 50 ครั้ง
 • DSC00760 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC01016 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
 • DSC00761 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง
 • DSC01017 • -ขนาด 56 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00762 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01018 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00763 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC01019 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00764 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01020 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00765 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01021 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00766 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00767 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01023 • -ขนาด 55 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00768 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01024 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00769 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01025 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00770 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC01026 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00771 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01027 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00772 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01028 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00773 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01029 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00774 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01030 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
 • DSC00775 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01031 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00776 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง
 • DSC01032 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00777 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00778 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00779 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
 • DSC00780 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01036 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00781 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01037 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00782 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01038 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00783 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01039 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00784 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01040 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00785 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 47 ครั้ง
 • DSC01041 • -ขนาด 56 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00786 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01042 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00787 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00788 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01044 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00789 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01045 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00790 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01046 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00791 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01047 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00792 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01048 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00793 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01049 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00794 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01050 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00795 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01051 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00796 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC01052 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง
 • DSC00797 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01053 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00798 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC01054 • -ขนาด 55 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00799 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01055 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00800 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00801 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01057 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00802 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01058 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00803 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC01059 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00804 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC01060 • -ขนาด 56 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00805 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01061 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00806 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC01062 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00807 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00808 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00809 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01065 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00810 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01066 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00811 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC01067 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00812 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01068 • -ขนาด 56 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00813 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC01069 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00814 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01070 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00815 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01071 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00816 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01072 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00817 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC01073 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00818 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01074 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00819 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC01075 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00820 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00821 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00822 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01078 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00823 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC01079 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00824 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00825 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01081 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
 • DSC00826 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC01082 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00827 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00828 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00829 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01085 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00830 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00831 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01087 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00832 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00833 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง
 • DSC00834 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00835 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00836 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00837 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • ภาพปก • -ขนาด 17 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00838 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • ภาพปก2 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00839 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00840 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00841 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • ภาพปก6 • -ขนาด 278 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00842 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
 • ภาพปก7 • -ขนาด 276 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00843 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • ภาพปก8 • -ขนาด 271 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00844 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00845 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00846 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00847 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00848 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00849 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00850 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00851 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00852 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00853 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00854 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00855 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00856 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00857 • -ขนาด 56 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00858 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00859 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
 • DSC00860 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00861 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00862 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00863 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00864 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00865 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00866 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00867 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00868 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00869 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00870 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00871 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00872 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00873 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00874 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00875 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00876 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00877 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00878 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00879 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00880 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00881 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00882 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00883 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00884 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00885 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00886 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00887 • -ขนาด 72 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00888 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00889 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00890 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00891 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00892 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00893 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00894 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00895 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 47 ครั้ง
 • DSC00896 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00897 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00898 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00899 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00900 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00901 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00902 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00903 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00904 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00905 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00906 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00907 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00908 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00909 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00910 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00911 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00912 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00913 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00914 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00915 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00916 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00917 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00918 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00919 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00920 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00921 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00922 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00923 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
 • DSC00924 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00925 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00926 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00927 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00928 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00929 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00930 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00931 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00932 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00933 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00934 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
 • DSC00935 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00936 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00937 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00938 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00939 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00940 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00941 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00942 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00943 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00944 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00945 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00946 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00947 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00948 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00949 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00950 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00951 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00952 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00953 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00954 • -ขนาด 71 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00955 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00956 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00957 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00958 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00959 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00960 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00961 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00962 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00963 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00964 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00965 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00966 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00967 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00968 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00969 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00970 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00971 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00972 • -ขนาด 73 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00973 • -ขนาด 70 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00974 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00975 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00976 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00977 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00978 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00723 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00979 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00724 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00980 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00725 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00981 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00726 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00982 • -ขนาด 69 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00727 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00983 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00728 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00984 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00729 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00985 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00730 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00986 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00731 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00987 • -ขนาด 66 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00732 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00733 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00734 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00990 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00735 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00991 • -ขนาด 68 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00736 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 45 ครั้ง
 • DSC00737 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00738 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00994 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC00739 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00740 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00996 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00741 • -ขนาด 64 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00997 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00742 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00998 • -ขนาด 57 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00743 • -ขนาด 62 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 47 ครั้ง
 • DSC00999 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00744 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC01000 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00745 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
 • DSC00746 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00747 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01003 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
 • DSC00748 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
 • DSC01004 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00749 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01005 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00750 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01006 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
 • DSC00751 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01007 • -ขนาด 55 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00752 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01008 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00753 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC01009 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
 • DSC00754 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01010 • -ขนาด 60 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00755 • -ขนาด 65 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01011 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC00756 • -ขนาด 61 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
 • DSC01012 • -ขนาด 59 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
 • DSC00757 • -ขนาด 63 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
 • DSC01013 • -ขนาด 58 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
 • DSC00758 • -ขนาด 67 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง