การเตรียมการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

การเตรียมการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

แจ้งเตรียมการ
นับตัว 1มีค61 แจ้ง รรแบบขอเลื่อนขั้น(เมษา61)แจ้ง รรเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 รรแบบประเมินครู
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
ตารางการใช้เงินเลื่อนขั้น(ครู)รรตารางเงินเดือนลูกจ้าง(รร)

เอกสารแนบท้าย