พัฒนาลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560

วันที่  25  สิงหาคม  2560  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  จัดการอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ  ประจำปี 2560  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและงานในหน้าที่    ใช้แนวคิด  Positive Thinking  และ  Work – Life Balance   รวมทั้งกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ               มีลูกจ้างประจำในสังกัดเข้าร่วมการอบรม  จำนวน 89  คน  โดยมีนายลวด  แก้วไธสง   รอง ผอ.สพป.บร.1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บร.1 และนางฉวีวรรณ  ศรีสุข  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  บรรยายพิเศษ  และร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการด้วย