ว1325/13มี.ค.61/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)

ว1325/13มี.ค.61/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)

ตารางเงินเดือนลูกจ้างรายละเอียดเงินเดือนครูสถิติเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 รรรายละเอียดเงินเดือนครูตารางแสดงโควตา15%สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 4 5ว1325

เอกสารแนบท้าย