แบบเสนอเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561)

แบบเสนอเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561)

แบบฟอร์มเสนอขอเลื่อนเงินเดือน

เอกสารแนบท้าย