บุคลากร

นางสโรชินี โอชโร

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1


รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานอัตรากำลัง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปุณิกา แซ่เตียว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางอุดมสิน อุสาทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานสรรหาและบรรจุพนักงานราชการ/อัตราจ้างชั่วคราว

นางเรวดี บัณฑิต

นิติการ ชำนาญการ


งานวินัยและนิติการ

นางอนันตยา พิมพ์ภู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

นางฉวีวรรณ ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล


งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

นางอิศราพร พวงศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


งานทะเบียนประวัติ/ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

นางคำพวง วัชรเงิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


งานทำบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐ ขออนุญาตไปราชการเพื่ออบรมพัฒนา

นายสมศักดิ์ กะการัมย์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


งานออกหนังสือรับรองบุคคล/สารบรรณกลุ่ม/เบิกจ่ายวัสดุ

นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


งานพัฒนาบุคลากร