04/10/2017

การอบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน  ประจำปี  2560  เมื่อวันที่  21-23  กันยายน  2560  ณ  วัดป่าสุขสมบูรณ […]
15/09/2017

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด  จำนวน […]
29/08/2017

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามปร […]
25/08/2017

พัฒนาลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560

วันที่  25  สิงหาคม  2560  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  จัดการอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ  ประจำปี 2560  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและงานในหน้าที่    ใช้แนวคิด  Positive Thinking  และ […]